Truck Trailerservice Hoekschewaard B.V.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

T.T.H. zal niet gebonden zijn aan algemene voorwaarden van haar wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht tot reparatie of onderhoud geldende prijzen en werkplaatstarieven. Wijzigingen belastingen en accijnzen mogen worden doorberekend.

Artikel 2 Betaling

Betaling van de factuurbedragen dient netto zonder korting of aftrek, hoegenaamd en zonder schuld vergelijking te kantore van T.T.H of door een door T.T.H. aangewezen rekening te geschieden,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar bij aflevering der goederen resp. onmiddellijk na het verlenen van diensten. Onverminderd de verplichting van koper tot contante betalingen zonder dat enige in gebrekstelling is vereist, is de koper c.q. opdrachtgever met onmiddellijke ingang een direct opeisbare rente van 1,5 procent per maan of een gedeelte van een maand over alle aan T.T.H. verschuldigde bedragen. Indien betaling na 1 maand na factuurdatum niet door T.T.H. is ontvangen is T.T.H. gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassokosten waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. Onverlet het recht van retentie van T.T.H. zal het T.T.H. voor het uitvoeren van een reparatieopdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 150,00 zal bedragen vrijstaan een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. De opdrachtgever kan in plaats van de vooruitbetaling een andere voor T.T.H. aanvaardbare zekerheid stellen.

Artikel 3 Stallingkosten

Indien na uitvoering van werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het desbetreffende motorrijtuig niet binnen drie weken is afgehaald is T.T.H. gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

T.T.H. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor op instructie van de opdrachtgever aan derden uit te besteden leveringen en of werkzaamheden. T.T.H. is slechts gehouden tot vergoeding van de door haar veroorzaakte schade aan voertuigen of onderdelen, die in het kader van een opdracht door T.T.H. worden verzorgd, gestald, bereden of vervoerd. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten - voor zover de Wet dat toelaat voor indirecte of gevolg schade voor de opdrachtgever of derden. De aansprakelijkheid van T.T.H. is te allen tijde beperkt tot het door haar daarvoor verzekerde bedrag.

Artikel 5 Onderhoudsgarantie

T.T.H. garandeert de uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten voor reparatie gedurende een periode van 3 maanden tot een maximum van 25 km. Te rekenen vanaf het tijdstip dat het voertuig weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. Indien naar het oordeel van T.T.H. garantiewerkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn zal T.T.H. het recht hebben om in plaats van deze garantiewerkzaamheden aan de opdrachtgever een redelijke vergoeding te betalen. De aanspraken op garantie vervallen indien, 1/de op drachtgever niet onverwijld na het constateren van gebreken T.T.H. daarvan in kennis stelt. 2/ T.T.H. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij T.T.H. toestemming verleent tot reparaties elders. 3/Derden zonder voorkennis of toestemming van T.T.H . werkzaamheden hebben verricht die in het verband staan met de door T.T.H. verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan,tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de door de andere reparateur verstrekte gegevens. 4/De auto oneigenlijk gebruikt wordt, waaronder andere wordt verstaan: Overbelading, Gebruik van andere brandstoffen en oliën dan welke gesjiekt hebben voor het voertuig, Onderhoud benemende normen welke door de fabrikant zijn aangegeven. Ondeskundige besturing en of gebruik van het voertuig

Artikel 6 Geschillen

Tenzij arbitrage wordt overeengekomen worden alle geschillen beslist door een absoluut bevoegde rechter in het kanton Leiden en het Arrondissement ´s Gravenhage.

Artikel 7

1 T.T.H. kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of in zijn geheel voldoet. 2 Ook indien een geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij een arbitragecommissie of bij de gewone rechter, is T.T.H. gerechtigd het retentierecht uit te oefenen in geval niet voldoende vervangende zekerheid wordt gesteld. Het retentierecht op het voertuig strekt zich eveneens uit over eerdere door T.T.H. verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig, indien de kosten, verbonden aan die werkzaamheden nog niet zijn voldaan.

Artikel 8

Toepasselijk recht, op de door T.T.H. gesloten overeenkomsten in al haar onderdelen is Nederlands recht van toepassing.